< Terug naar actiepagina

Actievoorwaarden Promotie

Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Campingaz promotie (hierna: “de Actie”), die georganiseerd wordt door Coleman Benelux B.V., kantoorhoudende te Coleman Benelux B.V., te Minervum 7168, 4817 ZN Breda, Nederland (hierna: “Campingaz”).

2. Op de Actie zijn naast deze Aanvullende Actievoorwaarden ook de Algemene voorwaarden van Campingaz van toepassing zoals vermeld op: http://www.campingaz.com/Trade/t-commercial-terms.aspx. Bij afwijkingen tussen de Algemene voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden geldt hetgeen in de Aanvullende Voorwaarden is opgenomen.

3. Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan bij officiële dealers van Campingaz in Nederland, België en Luxemburg gedurende de periode 12 april 2020 tot en met 19 juli 2020 (hierna: ‘’ actieperiode ‘’) . Vanwege afwijkende actievoorwaarden zijn producten die zijn aangekocht bij vestigingen van Oh’Green en Pelckmans uitgesloten van deze online registratie. Gelieve u rechtstreeks tot deze winkels te wenden in geval van vragen.

4. De actie geldt alleen voor de producten die in de lijst hieronder zijn opgesomd en die in Nederland, België en Luxemburg - binnen de actieperiode - zijn aangekocht en geleverd (hierna: “actieproducten”).

• 3 Series Classic LS Plus Black (2000031359)
• 3 Series Classic EXS Black (2000034284)
• 4 Series Classic LS Plus Black (2000031360)
• 4 Series Classic EXS Black (2000034287)
• Master 3 Series Classic LS (2000032424)
• Master 4 Series Classic LS (2000032432)
• Master 3 Series Classic LXS (2000032416)
• Master 4 Series Classic LXS SBS (2000033722)
• Master 3 Series Classic EXS (2000030696)
• Master 4 Series Classic EXS SBS (2000030707)

Per gekochte barbecue krijgt de deelnemer een Campingaz Connected Thermometer ter waarde van € 99,99.

5. Aanvragen die na 1 augustus 2020 binnenkomen, of aanvragen die onvolledig zijn, worden niet in behandeling genomen. Indien van toepassing kunnen ontbrekende gegevens tijdens de actieperiode worden nagestuurd via campingaz@givme.nl

6. Ga naar www.campingaz-promotions.com en laat uw gegevens achter op het formulier op de website. Bij "Upload foto aankoopbewijs" kunt u een duidelijke foto van uw aankoopbewijs maken en uploaden. Op het aankoopbewijs moeten het product, de aankoopdatum en de naam van het verkooppunt vermeld staan. U ontvangt een email van noreply@givme.nl zodra de status van uw aanvraag verandert.

7. Campingaz houdt zicht ten allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.

8. Mocht de deelnemer binnen 4 weken na inzending van het voor de actie benodigde materiaal geen bevestiging hebben ontvangen, dan kan de deelnemer dit kenbaar maken via het volgende mailadres: campingaz@givme.nl

9. Campingaz is niet verantwoordelijk voor andere of foutieve communicatie omtrent deze actie in de winkel (online en offline). Campingaz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste mededelingen op de winkelvloer.

10. Deelnemers aan deze actie moeten tenminste 18 jaar of ouder zijn. Deelname is toegestaan voor iedereen met toegang tot een internetnetwerk en woonachtig in Nederland, België of Luxemburg. Er is slechts één registratie per persoon toegestaan. Deelname is alleen mogelijk via internet; geen andere vorm van deelname is toegestaan (met name verzendingen per post of fax zijn uitgesloten).

11. Campingaz is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen in de winkels.

12. Campingaz tracht het cadeau binnen de 6 weken na goedkeuring van uw inzending te verzenden naar het opgegeven adres op het aanvraagformulier.

13. Campingaz wordt geacht aan haar verplichtingen jegens de deelnemer te hebben voldaan door uitlevering van het overeengekomen product op het adres welke overeenstemt met het door de deelnemer opgegeven adres. In geen enkel geval en onder geen enkele omstandigheid is Campingaz gehouden om enige inspanning te plegen om enig product dat correct, dat wil zeggen naar de adresgegevens welke overeenstemt met het door de deelnemer opgegeven adres, is uitgeleverd terug te halen of terug te laten betalen.

14. Indien nodig behoudt Campingaz zich het recht voor een andere prijs van dezelfde waarde te schenken. De actieproducten die met de post of per koerier worden verstuurd, worden vervoerd op risico van de ontvanger. Campingaz kan niet aansprakelijk worden gehouden voor en aanvaardt geen sanctie in het geval van vertraging, verlies of beschadiging van de verzonden actieproducten.

15. Indien een door Campingaz verstuurd pakket wordt teruggestuurd (onvindbaar adres, terugzending door de Post met de boodschap 'Woont niet op het opgegeven adres') of bij aankomst wordt geweigerd, zal het als geleverd worden beschouwd. Campingaz kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien de deelnemer een foutief adres of foutieve contactgegevens opgaf voor de verzending van zijn pakket. Het teruggestuurde pakket is dan definitief verloren voor de deelnemer en wordt door Campingaz gehouden.

16. Deelnemers mogen geen betaling in contanten of anderszins in plaats van de opbrengst van de promotie eisen, noch het verkregen product omruilen voor enig ander product van dezelfde of van mindere waarde.

17. Producten die in het kader van retournering zijn teruggestuurd of door de handel uit coulance zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Indien het product reeds is verzonden, dient deze retour gestuurd te worden naar Coleman Benelux bv. Kosten welke hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer.

18. De deelname kan niet worden gecompenseerd of vergoed voor zover de registratie van de deelnemer deel uitmaakt van het algemene gebruik van internet en de verbinding met de website voor de registratie niet leidt tot extra kosten (internettoegang gedekt door vaste kosten).

19. Campingaz is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de actieperiode te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Campingaz daardoor op enige wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Campingaz bekend worden gemaakt op de actiewebsite.

20. Op de Actie, de Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.

21. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

Aansprakelijkheid
22. Campingaz noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.

23. Campingaz noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de actiewebsite of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.

24. Campingaz noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming is niet aansprakelijk voor problemen met de actiewebsite of internet die kunnen voorkomen.

25. Campingaz noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming is niet aansprakelijk voor enige kosten, schade, aanspraken of tekortkomingen als gevolg van dan wel veroorzaakt door fouten en/of tekortkomingen in de door een deelnemer verstrekte informatie en/of gegevens. Specifiek dient de deelnemer in te staan voor en garandeert hij/zij de juistheid van het door hem/haar verstrekte adres gegevens.

26. Het is aan iedere deelnemer om de nodige maatregelen te treffen om zijn persoonlijke gegevens en/of de software op zijn computer te beschermen tegen eventuele aanvallen van buitenaf. Enkel de bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun verbinding met de website.

27. De ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een specifieke bepaling doet geen afbreuk aan de andere bepalingen, en de Bijkomende Voorwaarden moeten worden geïnterpreteerd alsof de ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling niet bestond.

Verwerking van de persoonsgegevens en privacy
28. De door de deelnemer in verband met de actie aan Campingaz verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de “Wet Bescherming Persoonsgegevens” van toepassing.

29. De deelnemers kunnen het "privacybeleid" raadplegen op de website www.campingaz.com, waarin de informatie wordt gedefinieerd die Campingaz kan verzamelen en onder welke voorwaarden Campingaz ze kan gebruiken.

30. Voor de uitvoering van de Actie worden de Deelnemers geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens – vrijwillig ingezonden – (voornaam, naam, e-mailadres, thuisadres) elektronisch zullen worden verwerkt. Deze gegevens worden door Campingaz en Buspro verzameld en bewaard in een bestand. Campingaz en Buspro zijn de enige ontvangers van deze persoonlijke informatie. De gegevens zullen worden gebruikt voor de verzending van de actieproducten en worden eventueel gebruikt voor de bekendmaking van promotieaanbiedingen onder de deelnemers die instemden met latere berichtgeving door het vakje 'opt-in' aan te vinken. Met hun inschrijving stemmen de deelnemers in met de opslag en het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor de hierboven omschreven doeleinden.

31. In overeenstemming met de wet inzake de bescherming van de persoonsgegevens hebben de deelnemers het recht om informatie te verkrijgen over hun gegevens en – indien noodzakelijk – om rectificatie of verwijdering hiervan te verzoeken. Deze verzoeken dienen telefonisch of via e-mail tot Campingaz te worden gericht. De deelnemers kunnen zich ook, om gegronde redenen, verzetten tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

32. De persoonsgegevens die door de deelnemer aan Campingaz beschikbaar worden gesteld, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden.


Contact
33. Vragen, klachten en opmerkingen over deze actie kunt u tot uiterlijk 1 september 2020 een e-mail sturen naar onderstaand adres: campingaz@givme.nl

Versie 1.0 – Maart 2020

< Terug naar actiepagina